Prénom

Prénoms en chinois

Comment t'appelles-tu? Je m'appelle ...

你叫什么名字?                我叫...

Nous sommes amis.   Oui.


我   们    是    朋    友.     好.

Wǒmen shì péngyǒu.  Hǎo.

Mardi 26 mars 2024 matin

 1. Charles       (chā) vérifier (lì) faciliter
 2. Lucie       (lù) rosée   (xī) joie
 3. Jules             (rú) si   (lè) heureux 
 4. kylian       (kǎi) victoire   (lì) faciliter (ān)calme
 5. Enzo             (ēn) gratitude   (zuò) rythme
 6. Eva         (ài)  amour   (wá) déesse
 7. Charlotte     (shā) sable   (luo) spirale   (tè) spécial
 8. Mira         (mǐ) riz   (là) épicé
 9. Tien Yi         (tian) ciel   (yì) aile
 10. Wenjing   (wén) aimable   (jìng) calme
 11. Leonore       (lián) lotus   (nuò) promesse
 12. Junjie       (jùn) jolie   (jié) remarquable
 13. Matteo         (mǎ) cheval   (dí) flûte   (ào) merveillie
 14. Maïss       (mài) progresser   (yì) aile   (sī) soie
 15. Emma         (ài)  amour   (mǎ) Onyx
 16. Aurélien   (ào) merveillie   (léi) tonnerre   (lì) faciliter   (ān)calme 

après-midi

 1. Svenja     (sī) soie   (wei) puissance (ni) néon (yā) élégante
 2. Tommaso     (tuō) explorer (mǎ) cheval (suǒ) chaîne
 3. Daniel     (dān) tripes (ní) terre (ěr) tu
 4. Noah             (nuò) promesse (yà) Asie
 5. Jean-Carl (ràng) permettre (kǎ) carte (ěr) tu
 6. Nathan         (nèi) intérieure (sēn) forêt
 7. Julien       (zhū) bijou (lì) faciliter (ān)calme
 8. Bastien         (bà) hégémonique (sī) raffiné (dì) empire (ān)calme
 9. Thibault  (dì) empire (bo) verse
 10. Evila             (ài)  amour (wei) puissance (la) tienir
 11. Vittoria (wei) puissance (duō) beaucoup (lì) faciliter (yā) élégante
 12. Irène             (yì) aile (léi) tonnerre (nèi) intérieure
 13. Camille     (kǎ) carte (mì) miel
 14. Evan             (ài)  amour (wén) aimable
 15. Jamin       (jiā) excellent (míng) clair
 16. Alexis           (yà) Asie (lì) faciliter (ke)science (sī) raffiné
 17. Adrien     (yà) Asie (dé) moral (lì) faciliter (ān)calme
 18. Lucas           (lù) route (kǎ) carte (sī) raffiné
 19. Kylian       (kǎi) victoire (lì) faciliter (ān)calme

Mardi 4 avril 2023 matin

Agathe

雅 佳 特

yǎ jiā tè


Benjamin

本    杰  明

bēn jié míng


Beatriz

碧 雅 特 丝

bì yǎ tè sī

Beyza

贝  艺 沙

bèi yì shā


Chloé

科乐宜

kē lè yì


Diego

叠  构

dié gòuEliott

爱 力 欧 特

ài  kì ōu tè

Emmeline

爱 茉  林

ài mò lín


Flavien

富 辣 威  岩

fù là wéi yán

Joana

洲      安  娜

zhōu ān nà


Karine

佳 喜

jiā xǐKim

吉 木

jí  mùLea

丽 雅

lì  Lina

丽 娜

lì   nàLiza

丽 纱

lì  shāMargot

马 鹤 构

mǎ hè gōu


Romain

侯    曼

hóu mànSavanna

纱   湾     娜

shā wān nà


Syria

喜 黑   雅

xǐ  hēi yǎ


Thea

特 雅Thomas

托   马   斯

tōu mǎ sī

Mardi 4 avril 2023 apres midi

Aliénor

雅 丽 诺

yǎ lì   nuò


Amna

安 牧 娜

àn mù nà


Beatriz

碧 雅 特 丝

bì yǎ tè sī

Céleste

喜乐斯特

xǐ lè tè sī

Deborah

迪 博 辣

dí  bó là


Eline

爱 林

ài  línElisa

爱 丽 纱

ài lì shā


Elodie

爱 鹿 笛

ài  lù dí


Fathima

法 迪 马

fǎ dí mǎ


Joseph

洲      色 富

zhōu sè fū


Jessica

吉 喜 卡

jí   xǐ  kǎ


Léo

雷 欧

léi ōuLiam

丽 雅

lì   yǎLou-Ann

鹿 安

lù ānLuna

鹿 娜

lù nàMarjane

马   鹤  染

mǎ hè rǎn


Nassim

纳 喜 木

nà xǐ mù


Olivia

傲 丽 伟   雅

äo lì  wěi yǎ

Pauline

博 林

bó línPierre

碧 河

bì héSalomé

纱   露  美

shā lù měi


Télie

特 丽

tè lìLa semaine 11 2023 apres midi

Alann

爱蓝

蓝 bleuDesia

德喜雅

德 vertu


Eliza

爱丽纱


Elsa

爱乐纱


Emilija

爱米丽雅

Hind

印 imprimer

因 parce que


Jarina

佳新娜

新 nouveau


June

琼 beau

六月

六 six

月 mois

Lidya

丽笛雅


Lisa

丽纱Lola

萝辣

萝 radisLucile

鹿溪乐


Margot

马喝够

喝 boire

够 assez


Martin

马河丹

河 rivière

cinabre


Olivia

伟雅

Shaun

顺 doucement
Tom

东 

东 est

冬 hiver


Uthra

雨踏

雨 pluie

踏 marcherValentine

瓦廊诞

瓦 carrelage

廊 galerie

诞 naissance


La semaine 11 2023 matin

Edi

爱笛
Amélie

爱美丽


Benoît

薄屋瓦

薄 menthe

屋 Maisons


Clémence

科雷梦丝

梦 Rêve

Elin

爱林Elisa

爱丽纱


Elise

爱丽丝


Giulia

朱丽亚


Elodie

爱鹿笛 ài lù dí


Eloïse

爱露艺姿

姿 posture

Elsa

爱乐纱


Mayla

美辣Myla

米辣Loïse

露易丝

易 facile


L'années 2017 à 2022

Adriana

阿德瑞娜

Alexandre

亚历山大

Alicia

阿莉西亚

Alix

阿利科丝

Anna

安娜

Anna-Zia

安娜-纪亚

Aurélien

奥瑞莲

Clarisse

科腊黑丝

Cylia

西丽娅

Nadine

纳丁

Daria

达黑亚

Duy Khue

笛伊溪

Emilie

爱米丽

Emma

艾玛

Enzo

恩州

Eva

艾娃

Fiorella

飞翱黑腊

Gabin

嘉宾

Hélène

海伦

Ida

谊达

Ilichel

谊丽切乐

Inès / Inês

谊内丝

Jean-Maroun

让马龙

Jakson

杰克逊

Jazmeena

嘉丝敏娜

Joëlle

柔爱乐

Johanne

柔安乐

Julie

珠丽叶

Justine

珠丝婷乐

Kayla

凯拉

Laetitia

腊笛雅

Leonita

类鸥霓大

Lia

丽雅

Lidya

丽笛亚

Lou

鹿

Louise

鹿伊丝

Lucas

绿卡

Lucie

绿喜

Lucien

绿仙

Lylia

丽丽雅

Maeva

玛爱娲

Maël

玛爱乐

Maëlle

马爱乐

Manon

玛浓

Mathys

马笛思

Mathieu

马蒂

Mérine

美黑

Nadine

纳丁

Noé

诺诶

Noemi

诺爱米

Noam

诺木

Nolan

诺兰

Norma

诺玛

Priscille

佩喜乐

Ranya

兰娅

Rémy

黑米

Sabrina

赛布丽娜

Sara / Sarah 

纱哈

Sebastian

塞巴斯蒂安

Su Yi

淑怡

Teodora

特奥多拉

Tess

泰丝

Timéo

提米欧

Valentino

瓦伦提诺

Valère

瓦莱里

Virgile

维吉尔

ā

employé pour former un surnom

ài

amour

ān

tranquille

ào

fier de

bèi

coquillage

běn

racine

émeraude

bīn

visiteur

vaste

arriver

grand

vertu

flût

suggérer

dié

superposer

ēn

faveur 

loi

fēi

voler

riche

gōu

construire

gōu

canal

ha

rire chaleureusement 

hán

froid 

rivière

grue

hēi

noir

hōu

marquis

propice

jiā

belle, beau

jiā

parfait

jié

extraordinaie

jīn

métal

carte

science

restreindre

fumé

chili

lái

venir

lán

orchidée

joyeux

léi

tonnerre

lèi

catégorie

lis

calendrier

force

joli

lín

forêt

cerf

rosée

route

vert 

luó

exposer

cheval

agate 

mān

gracieux

riz

měi

joli

mǐn

agile

míng

clair

jasmin

arbre

pré

nà

élégant

nà

recevoir

nèi

intérieure

brume

nóng

foncé

nuò

promesse

ōu

Europe

ōu

goéland

pèi

porter (pèi)

qiè

vraiment

rǎn

colorer

róu

gentil

shā

filé de coton

shā

sable

shān

montagne

couleur

soie

penser 

raffiné

tài

paisible

particulier

tíng

gracieux

tuō

contraste

déesse légendaire chinoise 

tuile

wān

méandre

wēi

prestige

wěi

super

ouest

ruisseau

heureux

xiān

immortel 

xùn

modeste

distingué

Asia

yán

roche

feuille

convenable 

art

amitié

pluie

zhōu

région

zhōu

continent

zhū

perle